Deutsch | Français | Italiano | Rumantsch | Impressum
Performance Control Unit

La Performance Control Unit (PCU) per indrizs da Vogelsang

Cun ils indrizs da cumond PCU sa laschan diriger e controllar ils indrizs da Vogelsang tenor Voss basegns. Ils indrizs da cumond na surveglian betg mo ils singuls process, els procuran era per la communicaziun tranter ils singuls elements. A maun d'ina surveglianza cuntinuada p.ex. da las pressiuns, da l'absorpziun da forza electrica, dal dumber da girs e d'ulteriurs coeffizients registrescha l'indriz da cumond PCU cumplettamain automatic la chargia dals singuls aggregats e regulescha uschia ils parameters da funcziunament per in resultat optimal.


Dapli infurmaziuns davart ils indrizs da cumond PCU.

Infurmaziun tecnica

Vus planisais in implant chemic, da biogas, da sarinera u da tecnica da victualias e duvrais dessegns da mesira u da tagl? U essas Vus a la tschertga d’ina glista da tocs da reserva u instrucziun da diever?

 

Alura ans tramettai in curt e-mail cun l’indicaziun dal model, dal tip e dal numer da seria a info(at)sympex.ch. Voss giavisch vegn elavurà speditivamain.

 

 

 

 

 
Sympex Pumpen GmbH | Chiseweg 3 | 3533 Bowil | 031 712 01 21 | info@sympex.ch
  Design & Technology by YOUHEY Communication AG, © 2024 Burgdorf, Switzerland.