Deutsch | Français | Italiano | Rumantsch | Impressum

Tagliar cun il RotaCut®

Il RotaCut® s'adatta per materials lungs e zais che ston vegnir manizzads efficaziamain. Nus duvrain il RotaCut® per exempel per manizzar chavels en sereneras. Grazia a la tecnica particulara vegnan ils chavels tagliads uschia ch'i na dat pli nagins entretschaments. Il RotaCut® è er adattà per objects lungs sco la beglia d'animals che pudessan bloccar in manizzader a rotaziun plauna sco il X-Ripper.

 

 

Las caracteristicas las pli impurtantas dal RotaCut en in'egliada:


Manizzament fidà da substanzas da fibras e da substanzas pli groppas

 • omogenisaziun senza virivaris e stuppadas; interrupziuns da pumpas e sistems sequents vegnan evitadas


Separaziun fidada da material pesant

 • tut las cumponentas da l'indriz che suondan èn protegidas cunter corps esters
 • donns da pumpas e da sistems suandants vegnan evitads

 

Ulteriuras infurmaziuns davart il RotaCut®.

Infurmaziun tecnica

Vus planisais in implant chemic, da biogas, da sarinera u da tecnica da victualias e duvrais dessegns da mesira u da tagl? U essas Vus a la tschertga d’ina glista da tocs da reserva u instrucziun da diever?

 

Alura ans tramettai in curt e-mail cun l’indicaziun dal model, dal tip e dal numer da seria a info(at)sympex.ch. Voss giavisch vegn elavurà speditivamain.

 

 

 

 

Las innovaziuns da Vogelsang

ACC® (Auto Cut Control), la controlla automatica da la pressiun da tagl procura ch'ils cuntels vegnan giustads automaticamain e che la pressiun d'encugnada tranter il crivel ed ils cuntels è adina constanta.

 • i n'è betg necessari da giustar ils cuntels a maun; tut funcziuna senza interrupziun ed a moda automatica
 • la pressiun d'encugnada po vegnir adattada da tut temp al liquid che vegn pumpà, e quai senza interrumper il funcziunament
 • custs da gestiun bass grazia a l'isada minimala e la pitschna absorpziun da forza electrica
 • in resultat optimal grazia a la prestaziun da tagl augmentada ed al grad da manizzar constant

 


Il sistem Auto-Reverse identifitgescha bloccadas dal RotaCut ed invertescha la direcziun da rotaziun dal rotur da cuntels fin ch'è manizzà il material da disturbi. Grazia a l'inversiun regulara ed automatica da la direcziun da rotaziun vegn adina en funcziun in pèr dad urs tagliants (crivel e cuntels) ch'èn vegnids gizzads ordavant da l'autra vart. Uschia profitais Vus d'ina prestaziun da tagl maximala cun in'absorpziun da forza electrica reducida.

 • augment da l'effizienza grazia a la reducziun da la prestaziun absorbada
 • custs da gestiun reducids
 • funcziunament fidà grazia a l'allontanament automatic da bloccadas

La Performance Control Unit (PCU) sco cumplettaziun

La tecnica da regulaziun intelligenta da Vogelsang garantescha in funcziunament autonom ed energeticamain efficazi. Ella registrescha cumplettamain automatic la chargia dal RotaCut e reglescha ils parameters da funcziunament uschia che vegn cuntanschì in resultat optimal. Disturbis vegnan identifitgads ad uras, las mesiras correspundentas vegnan instradadas e reparadas da la PCU automaticamain gia en in stadi tempriv.

Ils avantatgs da la PCU en in'egliada:

 • basegn da mantegniment reducì grazia al funcziunament autonom
 • funcziunament efficazi grazia a la regulaziun dals parameters da funcziunament automatica ed adattada a la situaziun
 • custs da gestiun pli bass grazia ad ina durada da funcziunament augmentada
 • funcziunament fidà grazia a l'allontanament da disturbis automatic
 • prestaziun augmentada
 
Sympex Pumpen GmbH | Chiseweg 3 | 3533 Bowil | 031 712 01 21 | info@sympex.ch
  Design & Technology by YOUHEY Communication AG, © 2024 Burgdorf, Switzerland.