Deutsch | Français | Italiano | Rumantsch | Impressum

PreMix – il sistem universal da pavlar cun liquids

 

Il sistem PreMix è vegnì sviluppà spezialmain per ina gronda dimensiun dals coferments. El  è fitg adattà per differentas substanzas applitgablas – da vanzadiras da spaisas en furma da buglia sur fritgs voluminus fin tar strom u erva. 

 

 

 

Moda da funcziunar dal PreMix

Il PreMix è in implant effizient d’alimentar fermenters 4-en-1. El è adattà spezialmain cur che l’implant vegn provedì cun differents coferments. Il sistem d‘apport universal è ina cumbinaziun da differents products da Vogelsang ch’èn sa verifitgads. 

Tras ina spirala da transport vegnan ils coferments purtads en il sistem da PreMix, il medem mument vegn agiuntà ina fasa liquida sco p. ex.  recirculat u puschina. Il PreMix producescha uss ina biosuspensiun adequata a las bacterias en mo in process da lavur.

 

 

 

 

Nr. 1

Cun il Debris Removal System (DRS) vegnan zavrads corps esters e material grev anc avant l’unitad da pumpa integrada e durant la funcziun.

 

Nr. 2
Il PreMix maschaida ils differents coferments cun l’apport liquid ad ina suspensiun omogena.       

 

Nr. 3
Cun il manizzader da rauba bletscha RotaCut RCX vegnan manizzadas il medem mument parts grossas e substanzas cun fibras.  

 

Nr. 4

La pumpa excenter a spirala Vogelsang (seria CC) po uschia transportar ina biosuspensiun bain preparada via in conduct da bischens en plirs fermenters.

Grazia a la furma compacta po il PreMix simplamain vegnir integrà en in implant. In implant existent po er vegnir modernisà senza problems. 

 

 

Avantatgs PreMix

  • Prepara ils pli differents coferments ad ina biosuspensiun da maischa omogena 
  • Zavrar materia grossa e manizzar parts grossas/fibras avant l’unitad da pumpa 
  • Mesira cumpacta, simpel d‘integrar 
  • Apport a plirs fermenters cun in sistem


Dettagli tecnici

  • Capacitad fin a 55m3/h
  • Passadi da culla liber da la pumpa 88mm
  • Entrada per substanzas solidas 418mm ø
  • Grad da manizzar dal RotaCut, po vegnir tschernì libramain

 


Ulteriuras infurmaziuns davart il PreMix

Infurmaziun tecnica

Vus planisais in implant chemic, da biogas, da sarinera u da tecnica da victualias e duvrais dessegns da mesira u da tagl? U essas Vus a la tschertga d’ina glista da tocs da reserva u instrucziun da diever?

 

Alura ans tramettai in curt e-mail cun l’indicaziun dal model, dal tip e dal numer da seria a info(at)sympex.ch. Voss giavisch vegn elavurà speditivamain.

 

 

 

 

 
Sympex Pumpen GmbH | Chiseweg 3 | 3533 Bowil | 031 712 01 21 | info@sympex.ch
  Design & Technology by YOUHEY Communication AG, © 2024 Burgdorf, Switzerland.